Algemene Voorwaarden


Artikel 1: Definities
1.1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
a. Deelnemer: de natuurlijke persoon die zich op een door de organisator toegelaten wijze heeft ingeschreven voor persoonlijke deelname aan Rondje Ameland.
b. Organisator: Stichting Rondje Ameland.
c. Overeenkomst: de inschrijving strekkend tot deelname van de deelnemer aan Rondje Ameland.
d. Persoonsgegevens: de ten behoeve van de inschrijving door de deelnemer verstrekte gegevens, voor zover die voor de inschrijving worden opgevraagd.
e. Rondje Ameland: de door Stichting Rondje Ameland georganiseerde wandeltocht.
1.2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke overeenkomst.

Artikel 2: Deelname
2.1. Deelname aan de wandeltocht van 50 kilometer is slechts toegestaan voor personen met een minimale leeftijd van 12 jaar. Deelname aan de wandeltocht van 25 kilometer kent geen minimale leeftijdsgrens.
2.2. Deelname met een hond, mits aangelijnd, is toegestaan.
2.3. Deelname geschiedt vrijwillig en op eigen risico.
2.4. De deelnemer mag slechts deelnemen aan Rondje Ameland indien hij het daartoe strekkende inschrijfformulier volledig en naar waarheid heeft ingevuld; het inschrijfgeld tijdig en volledig is voldaan en de deelnemer akkoord is gegaan met deze algemene voorwaarden.
2.5. De deelnemer verklaart zich bekend met het feit dat deelname aan Rondje Ameland een goede gezondheid in zowel psychische als fysieke zin vereist, en verklaart dat hij aan deze eis voldoet en dat hij zich door training en/of anderszins voldoende heeft voorbereid.
2.6. Indien de deelnemer verhinderd is aan Rondje Ameland deel te nemen, wordt het reeds betaalde inschrijfgeld uitsluitend gerestitueerd indien de afmelding minimaal 4 weken voor de startdatum van Rondje Ameland door de organisator is ontvangen. Indien de afmelding na deze datum wordt ontvangen, vindt geen restitutie plaats. Restitutie vindt plaats onder aftrek van € 7,50 administratiekosten.
2.7. De organisator behoudt zich te allen tijde het recht voor wegens bijzondere omstandigheden; in geval van overmacht of indien de organisatie van Rondje Ameland daartoe noopt, de vermelde data en tijden van Rondje Ameland te wijzigen, dan wel Rondje Ameland af te gelasten. In voornoemde gevallen kan de deelnemer geen aanspraak maken op vergoeding van eventuele daardoor gemaakte kosten en/of geleden schade. Reeds betaalde inschrijfgelden worden uitsluitend gerestitueerd indien Rondje Ameland minimaal 14 dagen voor de startdatum van Rondje Ameland afgelast wordt. In overige gevallen vindt geen restitutie plaats. Restitutie vindt plaats onder aftrek van € 7,50 administratiekosten.
2.8. De deelnemer is verplicht de aangegeven route te volgen en niet van de aangegeven wandelpaden te wijken. De Wegenverkeerswet 1994 en het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 blijven tijdens Rondje Ameland onverkort van kracht, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

Artikel 3: Aansprakelijkheid
3.1. De organisator is, behoudens haar verantwoordelijkheid op grond van de wet, op geen enkele wijze direct of indirect verantwoordelijk of (geldelijk) aansprakelijk voor ongevallen en/of ziekte van de deelnemer, voor verlies van bezittingen of elk ander door de deelnemer beweerdelijk geleden nadeel. Deze uitsluiting van aansprakelijkheid geldt ook voor ernstige schadesoorten zoals alle mogelijke schadesoorten ten gevolge van letsel of overlijden.
3.2. Indien ondanks het bepaalde in het eerste lid van dit artikel aansprakelijkheid van de organisator voor schade van de deelnemer aangenomen moet worden, blijft de verplichting van de organisator tot vergoeding van die schade beperkt tot ten hoogste het bedrag dat de verzekeraar van de organisator ter zake van die schade uitkeert.
3.3. De deelnemer dient afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van letsel- en/of zaakschade die hij of een nabestaande mocht lijden ten gevolge van zijn deelname aan Rondje Ameland.
3.4. De deelnemer vrijwaart de organisator voor aansprakelijkheid voor schade die derden mochten lijden als gevolg van een aan een deelnemer toe te rekenen handelen of nalaten met betrekking tot deelname aan Rondje Ameland. De deelnemer dient afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van aansprakelijkheid voor bedoelde schade.

Artikel 4: Portretrecht
4.1. De in het kader van Rondje Ameland eventueel door of namens de organisator gemaakte foto’s, films dan wel andere materialen of (elektronische) bestanden, zijn eigendom van de organisator, ongeacht of deze aan de deelnemer of aan derden ter beschikking zijn gesteld, tenzij anders is overeengekomen.
4.2. De deelnemer verleent bij voorbaat kosteloos toestemming aan de organisator voor openbaarmaking van tijdens of rond Rondje Ameland gemaakte foto’s, video’s of ander beeldmateriaal, waarop de deelnemer zichtbaar is voor communicatiedoeleinden van de organisator (inclusief commerciële uitingen).
4.3. De deelnemer kan, niettegenstaande voornoemde toestemming, bij de organisator gemotiveerd bezwaar kenbaar maken tegen het gebruik van zijn beeltenis.

Artikel 5: Persoonsgegevens
5.1. Door inschrijving voor deelname aan Rondje Ameland verleent een deelnemer toestemming aan de organisator het verwerken van de persoonsgegevens. De door een deelnemer verstrekte persoons¬gegevens worden door de organisator opgenomen in een bestand. De persoonsgegevens worden door de organisator in overeenstemming met de wet en met inachtneming van het recht van iedere deelnemer op bescherming van zijn privacy op behoorlijke en zorgvuldige wijze verwerkt, uitsluitend met het doel om de inschrijving van en de deelname aan Rondje Ameland te bevorderen, ter controle en ter handhaving van de naleving van de reglementen.
5.2. Het verwerken van de persoonsgegevens voor journalistieke, historische en/of statistische doeleinden, welke in directe relatie staan met Rondje Ameland, en geheel of gedeeltelijk geschieden onder verantwoordelijkheid van de organisator, is toegestaan.

Artikel 6: Reglement
6.1. Op de deelname door de deelnemer aan Rondje Ameland is het ‘Reglement Rondje Ameland’ van toepassing, dat onderdeel uitmaakt van deze algemene voorwaarden. Het betreffende reglement is te vinden op www.rondjeameland.nl.
6.2. De deelnemer dient de instructies op te volgen van de politie en van de organisator, c.q. van personen die gelet op de door hen gedragen kleding of andere uiterlijke kenmerken, kennelijk tot de organisatie van de organisator behoren.
6.3. De organisator is gerechtigd een deelnemer te dwingen deelname aan Rondje Ameland te staken indien deze zich niet houdt aan het reglement of zich onsportief of onbehoorlijk gedraagt of indien zulks op grond van medische overwegingen of in verband met een ordelijk verloop van Rondje Ameland noodzakelijk wordt geacht.
6.4. In alle gevallen waarin het reglement niet voorziet beslist de organisator.

Artikel 7: Geschillen
7.1. Op de overeenkomst en alle rechtsbetrekkingen die tussen de organisator enerzijds en de deelnemer anderzijds mochten ontstaan, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
7.2. In geval van geschillen, voortvloeiend uit de overeenkomst of uit daaruit voortvloeiende rechtsbetrekkingen, zullen partijen allereerst in overleg treden teneinde dit geschil langs minnelijke weg te beëindigen. Indien partijen daar niet in slagen, zal een geschil als hiervoor bedoeld exclusief worden beslecht door de bevoegde rechter van de vestigingsplaats van de organisator.Website door: Wesley Akkerman